Jak założyć Parafialny Oddział Akcji Katolickiej?

Osoby zainteresowane pracą apostolską Akcji Katolickiej w parafii powinny nawiązać kontakt w tej sprawie ze swoim proboszczem. Dobrze, aby w parafii była jedna osoba, która podejmie się przeprowadzić wszystkie niezbędne czynności do formalnego powołania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Czynności tych nie jest dużo.

Przed przystąpieniem do powołania parafialnego oddziału Akcji Katolickiej trzeba wcześniej zapoznać się ze statutem Akcji Katolickiej (dostępny w dziale "Nasza Akcja"), w tym o obowiązkach i prawach członka Akcji Katolickiej a także o strukturach Akcji Katolickiej w parafii, diecezji i strukturach krajowych.

Po rozeznaniu możliwości powołania POAK (musi być aprobata Proboszcza), należy zorganizować zebranie kandydatów, zapoznać ich z rodzajem pracy Akcji Katolickiej w parafii i rozdać formularze "Oświadczenie o gotowości wstąpienia do Akcji Katolickiej" (do pobrania w dziale "Materiały do pobrania"). Na takie spotkanie zawsze można zaprosić kogoś z Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej lub diecezjalnego Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej.

Po odbyciu okresu kandydackiego chętnych, organizujemy Zebranie Założycielskie z wszystkimi chętnymi do pracy w Akcji Katolickiej. Zebranie Założycielskie powinno się odbyć wg pewnych reguł i powinno zawierać:

  • Datę i miejsce zebrania.
  • Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
  • Zaznaczenie, w jakim celu odbywa się zebranie – "Zebranie Założycielskie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej" w parafii ...
  • Wybór trzech kandydatów na Prezesa POAK, do mianowania przez Biskupa Diecezjalnego jednego (przedstawionego przez Proboszcza), pozostali kandydaci automatycznie są członkami Zarządu POAK.
  • Wybór pozostałych 2 – 5 członków Zarządu w zależności od potrzeby i ilości członków POAK.
  • Ostatecznie zebrani decydują o ilości członków Zarządu POAK, statut dopuszcza aby Wiceprezes Zarządu łączył funkcję Sekretarza lub Skarbnika.
  • W protokole należy wpisać wszystkich kandydatów do Zarządu i podać liczę otrzymanych głosów.
  • Wybór Komisji Rewizyjnej 2-3 osoby – podać liczbę otrzymanych głosów na przewodniczącego i pozostałych.
  • Podać siedzibę (adres) POAK.
  • Do protokołu załączyć listę Członków Założycieli.

Protokół z zebrania podpisują członkowie prezydium zebrania i Proboszcz z pieczęcią parafii. Kserokopie protokołu z Zebrania Założycielskiego z wnioskiem o powołanie POAK (dostępny na stronie Internetowej) wraz z załącznikami wysłać (przekazać) do Zarządu DIAK Diecezji Legnickiej.