Historia Akcji Katolickiej w Polsce

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem powołanym przez papieża Piusa XI w roku 1928. Choć jako nazwa pojawia się już wcześniej w motu proprio Piusa X z roku 1903. Ten sam papież określił charyzmat stowarzyszenia i zasady organizacyjne. Jednak formalnie do życia powołał Akcję Katolicką Pius XI przedstawiając główne założenia stowarzyszenia w encyklice "Ubi arcano" w roku 1922. Ten sam papież w encyklice "Divini Redemptoris" wyznaczył jej zadania na rzecz budowania państwa sprawiedliwości społecznej opartej na nauczaniu Kościoła. Od tego czasu Akcja Katolicka rozwijała się jako stowarzyszenie katolików świeckich w oparciu o struktury Kościoła i w ścisłej współpracy z hierarchią kościelną.

Akcja Katolicka w II Rzeczypospolitej

W Polsce przedwojennej stowarzyszenie zawiązało się w roku 1930. Była to organizacja centralistyczna, opierająca się na jednolitym dla całego kraju statucie. W ciągu niespełna 10 lat swej działalności stała się silnym ruchem skupiającym zarówno elity inteligencji katolickiej, jak i licznych przedstawicieli środowisk rzemieślniczych i chłopskich. Tuż przed wybuchem II wojny Akcja Katolicka liczyła około 750 tys. członków, a samo stowarzyszenie zajęło znaczące miejsce w życiu społecznym ówczesnej Polski. W budowaniu struktur przyjęto model włoski stowarzyszenia oparty na czterech stanach: mężczyźni, kobiety, młodzież męska, młodzież żeńska. Stowarzyszenie wydawało własne czasopismo pod nazwą "Ruch Katolicki". Patronem Akcji Katolickiej w Polsce wybrany został św. Wojciech, jako święto patronalne wyznaczono uroczystość Chrystusa Króla.

Akcja Katolicka w Polsce po roku 1993

Pierwsze struktury nowego stowarzyszenia zaczęły powstawać w trzy lata po historycznym spotkaniu polskich biskupów z Janem Pawłem II. W roku 1996 w całej Polsce, z różną intensywnością zaczęły powstawać diecezjalne instytuty i parafialne oddziały Akcji Katolickiej. Ukoronowaniem podjętych działań były wybory statutowych władz krajowych stowarzyszenia przeprowadzone w Częstochowie podczas spotkania delegatów instytutów diecezjalnych w dniach 20-21 listopada 1998 roku, w wigilię święta Chrystusa Króla Wszechświata. Delegaci wybrali dziewięcioosobowy zarząd oraz trzech kandydatów na prezesa stowarzyszenia. Po tygodniu prymas Polski, kardynał Józef Glemp, desygnował do tej funkcji panią Halinę Szydełko z diecezji rzeszowskiej. W ten sposób, zgodnie z życzeniem ks. bpa Piotra Jareckiego, Krajowego Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej, pod którego duszpasterską opieką stowarzyszenie kształtowało swoją osobowość od czasu reaktywowania, "świeccy przejęli ciężar obowiązków związanych z organizowaniem i działalnością stowarzyszenia". Ks. Bp Piotr Jarecki funkcję Asystenta Krajowego Akcji Katolickiej pełnił do 15.06.2003 r. Od 15.06.2003 r. funkcję Asystenta Krajowego Akcji Katolickiej pełni Ks. Bp Mariusz Leszczyński.

Zarząd Krajowy Akcji Katolickiej jest wybierany przez Radę Krajową (Prezesi Zarządów Diecezjalnych Instytutów Akcji Katolickiej oraz po jednym delegacie z diecezji) co 3 lata. Obecnie Prezesem Zarządu Krajowego Akcji Katolickiej w Polsce jest Pani Halina Szydełko.

Akcja Katolicka w Diecezji Legnickiej

Akcję Katolicką w Diecezji Legnickiej powołał dekretem z dnia 24.V.1995 r. JE Ks. Bp Tadeusz Rybak – Biskup Legnicki. Delegatem Ordynariusza Legnickiego do spraw Akcji Katolickiej został JE Ks. Bp Stefan Regmunt. Od stycznia 1996 r. rozpoczęły działalność grupy inicjatywne pod przewodnictwem Andrzeja Glapińskiego. Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej, który wszedł w struktury ogólnopolskiej Akcji Katolickiej został wybrany na zebraniu 14.XII.1996 r. Nominacje na Prezesa I kadencji otrzymał Andrzej Glapiński. Dnia 28.V.1997 r. Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej, który wszedł w struktury ogólnopolskiej Akcji Katolickiej został wybrany na zebraniu 14.XII.1996 r. Statut Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej został przyjęty i zatwierdzony 19.12.1997 r. decyzją Ks. Bpa Stefana Regmunta (Ldz. 4078/97). Kolejnymi Prezesami Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej na trzyletnie kadencje, Ks. Bp Tadeusz Rybak mianował: 1998 - 2001 Jerzego Fedoruka, 2001 – 2004 oraz na kadencję 2004 - 2007 Jana Zimroza. Na kolejną kadencję 2007 – 2010 nominację na Prezesa Zarządu DIAK z rąk Ks. Bpa Stefana Cichego otrzymał także Jan Zimroz.

Osobowość prawną Akcja Katolicka Diecezji Legnickiej otrzymała dnia 28.V.1997 r. (Dz. U. Nr 60 poz. 374).

Na koniec 2010 r. w diecezji legnickiej jest erygowane 50 Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej w tym jeden oddział czasowo zawiesił swoją działalność.